Stránky

utorok 23. júna 2015

Super-ráčik z Panónskeho jazeraPestarella tyrrhena z dnešného Mediteránu. Foto: M. Hyžný
Desaťnožce čeľade Callianassidae sa niekedy označujú ako „super-shrimps“, t.j. super-ráčiky. Vyhrabávajú si ohromné výhraby a keďže žijú vo veľkých množstvách najmä v prílivovej zóne, dokážu celú pieskovú pláž za krátky čas poriadne preorať. Svojou činnosťou ovplyvňujú geochemické vlastnosti sedimentu a sú považované za tzv. „ecosystem enginners“, t.j. inžinierov ekosystémov. Aj keď dokážu prežiť výkyvy salinity, v jazerách ich dnes nenájdeme. Zdá sa, že nie vždy to tak bolo...


Miocénne morské sedimenty v strednej a východnej Európe sú pozostatkom niekďajšieho Paratetýdneho mora. Išlo o sieť morských paniev, ktoré boli čas od času prepojené s Mediteránom, Atlantikom a Indo-Pacifikom. Toto epikontinentálne more sa tiahlo od Švajčiarska cez celú strednú Európu až po oblasť dnešného Kaspického mora, ktoré je posledným zvyškom niekďajšej slávy Paratetýdy. Paratetýda sa bežne rozdeľuje na Západnú, Centrálnu a Východnú, pričom územie Slovenska zalievala tá Centrálna. Počas neskorého miocénu (asi pred 11 miliónmi rokov) došlo k úplnej izolácii Centrálnej Paratetýdy od ostatných morských paniev. Z mora sa stalo veľké slané jazero, ktoré sa označuje ako Panónske. Počas svojho najväčšieho rozsahu išlo o ohromnú masu vody s dĺžkou 860 km a šírkou 550 km, pričom najhlbšie miesta jazera dosahovali asi polovicu hĺbky Bajkalu.Rozlohou 290 000 km2 by Panónske jazero do vrecka hravo strčilo všetky dnešné jazerá s výnimkou Kaspického mora.

Asi takto vyzerala Európa pred 25 miliónmi rokov. Územie dnešného Slovenska bolo takmer celé pod vodou. Paleogeografická mapa podľa Rogla (1998).

Salinita vody sa postupne menila a z brakického jazera sa časom stalo sladkovodné. Rieky ústiace do jazera ho postupne vyplnili sedimentami až jazero asi pred šiestimi miliónmi rokov úplne zaniklo. Dnes nám po ňom ostali až kilometer hrubé vrstvy pieskov a ílov dokumentujúce jeho búrlivú históriu. Tieto sedimenty poskytujú dôkazy o živote v jazere (Harzhauser & Mandic 2008). 

Pred asi 10 miliónmi rokov sa Centrálna Paratetýda zmenila na obrovské jazero. Hviezdička označuje lokalitu, odkiaľ pochádzajú výhraby super-ráčikov. Paleogeografická mapa podľa Rogla (1999).

Super-ráčik druhu Glypturus laurae (NHMW 6973).
Množstvo morských organizmov neprežije v prostredí so zníženou salinitou, takže po uzavretí Centrálnej Paratetýdy a postupnom vysladzovaní novovzniknutého Panónskeho jazera typické morské organizmy vyhynuli. Niektoré sa však dokázali prispôsobiť na nové prostredie a podľa výsledkov nášho najnovšieho výskumu boli medzi nimi aj ráčiky z čeľade Callianassidae. Tieto kôrovce dnes obývajú predovšetkým prímorské prostredia a sú schopné znášať aj výrazné salinitné výkyvy. Žijú aj v ústiach riek, kde sa salinita kombináciou vplyvu prílivu a odlivu a prísunu sladkej vody z vnútrozemia často dramaticky mení aj počas dňa. Niektoré druhy rodu Lepidophthalmus dokonca migrujú pozdĺž riek hlboko do vnútrozemia (Dworschak 2007). To naznačuje, že tieto prispôsobivé tvory mohli dlhšiu dobu prežívať aj v brakickom Panónskom jazere. Ale bolo to naozaj tak?

Počas miocénu obývalo Paratetýdne more množstvo druhov skupiny Callianassidae (Hyžný 2011). Ba čo viac, svojou druhovou pestrosťou vtedy prekonávali aj dnešný Mediterán. Počas premeny Centrálnej Paratetýdy na Panónske jazero sa teda mohli prispôsobiť na nové podmienky a založiť jazernú dynastiu callianassidných ráčikov – jedinú svojho druhu na svete. Fosílne zvyšky týchto hrdinov nám stále chýbajú, máme však nepriame ale rovnako dôveryhodné dôkazy, že sa im to predsa len podarilo.

Novo-opísané fosílne stopy Egbellichnus jordidegiberti.
Neďaleko obce Gbely na slovenskom Záhorí našli moji kolegovia z Geologického ústavu Slovenskej Akadémie Vied výliatky komplexných výhrabov staré 10 miliónov rokov, ktoré sa zachovali v sedimentoch niekďajšieho Panónskeho jazera. Po dôkladnej analýze sme v nedávno publikovanej štúdii (Hyžný et al. 2015) dospeli k záveru, že pôvodcami objavených výhrabov boli callianassidné ráčiky. Tie však dnes v jazerách nenájdeme a nepoznáme ich ani z brakického Kaspického mora. Ich prítomnosť v Panónskom jazere je teda prvý aj keď nepriamy dôkaz ich výskytu v jazernom prostredí.

Ráčiky kladu Callianassidae sú typické svojou neúnavnou hrabavou činnosťou. Žijú v ohromných systémoch tunelov a chodbičiek, ktoré môžu siahať až do hĺbky presahujúcej jeden a pol metra (Dworschak & Ott 1993). Prakticky celý život prežijú vnútri svojho kráľovstva, takže ich je možné zhliadnuť iba málokedy. Výhraby objavené v tehelni neďaleko Gbelov predstavujú zložitý systém chodieb s poschodovitou štruktúrou zahŕňajúcou špecifické komôrky a skrutkovité tvary. Sú natoľko unikátne, že umožnili vytýčenie nového rodu a druhu fosílnych stôp. Meno Egbellichnus jordidegiberti odkazuje na miesto nálezu stôp (Egbell = Gbely), pričom druhový názov pripomína pamiatku nášho nedávno zosnulého kolegu zo Španielska Jordi de Giberta.

Literatúra
Harzhauser, M. & Mandic, O. 2008: Neogene lake systems of Central and South-Eastern Europe: Faunal diversity, gradients and interrelations. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 260: 417-434.
Hyžný, M. 2011: In situ mud shrimps (Decapoda: Axiidea: Callianassidae) preserved within their burrows from the middle Miocene of the Central Paratethys. Bulletin of the Mizunami Fossil Museum 37: 37-46.
Hyžný, M., Šimo, V. & Starek, D. 2015: Ghost shrimps (Decapoda: Axiidea: Callianassidae) as producers of an Upper Miocene trace fossil association from sublittoral deposits of Lake Pannon (Vienna Basin, Slovakia). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 425: 50-66.
Dworschak, P.C. 2007: First record of Lepidophthalmus tridentatus (von Martens, 1868) (Callianassidae) from the Philippines. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 108B: 121-130.
Dworschak, P.C. & Ott, J.A. 1993: Decapod burrows in mangrove-channels and back-reef environments at the Atlantic Barrier Reef, Belize. Ichnos 2: 277-290.

Odkazy
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára